fbpx

Algemene voorwaarden No Excuses HDA.pdf

Algemene Voorwaarden No Excuses HDA

No Excuses HDA

Johannes Geradtsweg 115
1222 PP Hilversum

KvK 65331494
BTW nummer NL856068779B01
NL02 RABO 0181 9451 50

www.no-excuses-hilversum.nl

E-mail:
remco@no-excuses-hilversum.nl
administratie@no-excuses-hilversum.nl (Financieel & Klantenservice)
info@no-excuses-hilversum.nl (Advies & Informatie)

Artikel 1.        Begrippen

Activiteit(en): Health & Performance classes, CrossFit, (Small) group training, powerliften, weightliften, open gym, personal training, voedingsadvies, clinics, workshops, start up, 10-Weeks, powervrouwen, teens, kids, Yoga, mobility. Deelnemer: Natuurlijk persoon (m/v) die een overeenkomst aangaat met de organisatie training voor beoefening van sport /bewegingsactiviteiten & educatie.
Organisatie: NO EXCUSES HUMAN DEVELOPMENT ACADEMY- HEALTH, PERFORMANCE
& EDUCATION CENTRE
Trainer(s): De persoon die namens de organisatie de training begeleidt.

Artikel 2:        Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige activiteiten van de organisatie.

Artikel 3:        Inschrijving

a)   Inschrijving geschiedt door het inschrijfformulier via internet, volledig in te vullen en ondertekend te retourneren aan de organisatie. Na ontvangst van genoemd formulier en zodra bij de eerste betaling aangegeven is dat er geïncasseerd mag worden, zullen de activiteiten starten. Tevens graag uw incassoformulier te downloaden/opslaan/ ondertekenen en plaats en datum in te vullen/ opslaan/ en dan
te uploaden.

b)   Bij een wijziging van de inschrijf- en/of adresgegevens is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van deze gegevens. Eventueel ontstane kosten bij het nalaten van deze verantwoordelijkheid komen voor rekening van de deelnemer.

c)    De persoonlijke gegevens van de deelnemer worden als strikt vertrouwelijk behandeld en worden uitsluitend voor administratieve doeleinden gebruikt. Deze gegevens zullen niet voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking worden gesteld. De organisatie behoudt zich het recht voor om de gegevens te gebruiken om informatie omtrent de organisatie te verzenden en promotiedoeleinden na voorafgaande, schriftelijke toestemming van de deelnemer.

d)   De organisatie raadt aan om vooraf aan de inschrijving een arts te raadplegen. Blessures en / of andere beperkingen dienen voor inschrijving aan de (personal) trainer te worden vermeld. Bij ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de deelnemer volledig gezond te zijn om deel te nemen aan de activiteiten.

e)   Bij ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de deelnemer de huisregels van de organisatie te allen tijde na te leven en is zich er van bewust dat bij herhaaldelijke overtreding van de huisregels (wangedrag) de organisatie hem/haar de toegang kan weigeren (zie artikel 6 van deze voorwaarden). De organisatie behoudt zich het recht voor deze huisregels te allen tijde te wijzigen.

Artikel 4:        Abonnementen / Rittenkaarten

a)   De verschillende abonnementsvormen staan op de website van de organisatie vermeld: www.no-excuses-hilversum.nl

b)   De 10-rittenkaart is gedurende 6 maanden geldig (zie de info op de site). De deelnemer kan zelf bepalen wanneer hij/zij de 10 lessen volgt. In- en uitschrijving voor de lessen dient te allen tijde via de website te gebeuren. In- en uitschrijven via andere door de organisatie gebruikte media is, behoudens voorafgaande toestemming van de organisatie, niet toegestaan. Gegeven toestemming wordt niet geacht doorlopend te zijn gegeven. Elke afwijking behoeft aparte toestemming. Alle kosten die voortvloeien uit een incorrecte in- en/of uitschrijving kunnen op de deelnemer worden verhaald.

c)    De overige abonnementen worden geacht te zijn aangegaan voor drie maanden en zijn daarna maandelijks opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van één volledige kalendermaand (zie artikel 6 van
deze voorwaarden).

d)   Bij ondertekening van het inschrijfformulier verplicht de deelnemer zich tot het betalen van het verschuldigde abonnementsgeld tot het einde van het abonnement (zie artikel 6 van deze voorwaarden).

e)    Elke deelname aan een activiteit kan slechts na voorafgaande inschrijving plaatsvinden.

f)     Rittenkaarten en abonnementen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

Artikel 5:        Tarieven

a)   De actuele tarieven staan vermeld op de website.

b)   De organisatie behoudt zich het recht voor de tarieven naar boven bij te stellen zonder dat de deelnemer hiervoor vooraf apart in kennis gesteld hoeft te worden.

c)    Betaling van de losse les en de 10-rittenkaart dient vooraf volledig te worden voldaan. Of per incasso-opdracht.

d)   Betaling per maand geschiedt door ideal betaling dan wel automatische (maandelijkse) incasso. De deelnemer dient er zorg voor te dragen dat betaling per maand op de eerste dag van de kalendermaand op de rekening van de organisatie is bijgeschreven dan wel er voldoende saldo is voor automatische incasso.

e)   Bij in gebreke blijven van betaling, is de organisatie gerechtigd de deelnemer de toegang tot de activiteit te ontzeggen totdat de betaling ontvangen en verwerkt is. Tevens zal per elke stornering van de betaling €5.- extra in rekening gebracht worden. En zal er na drie mislukte betalingen een incassobureau ingeschakeld worden, waarvan de onkosten aan u doorverrekend zullen worden.

f)    Alle tarieven zijn inclusief BTW.

g)   Afmelden kan uiterlijk tot 2 uur voordat de les start. Met het niet of niet tijdig afmelden, houd je onnodig een plek bezet voor een ander. We zullen de volgende procedure hanteren wanneer je je per maand 3 keer of meer niet afmeldt voor de les: 1ste waarschuwing:  Je zal per mail worden gecontacteerd. 2de waarschuwing: Je zal per
> telefoon worden gecontacteerd. 3de waarschuwing: Boete van €15.

Bovenstaande boete wordt toegepast wanneer je over een periode van drie verschillende maanden: 3 keer of meer per maand niet hebt afgemeld.

Artikel 6:        Ziekmelding

a)   Indien de deelnemer een afspraak niet kan nakomen wegens ziekte
of beperking, dient dit:
–      Bij Personal Training minimaal 24 uur vooraf aan de organisatie te worden medegedeeld. Indien de deelnemer dit nalaat worden de kosten van de activiteit niettemin in rekening gebracht. Credit gaat dan afgeschreven worden.
–      Bij groepslessen dient te worden uitgeschreven op de gebruikelijke wijze net als de inschrijving. Bij te late afmelding: Credit gaat dan afgeschreven worden.

b)   In geval van langdurige ziekte of beperking is het mogelijk de activiteiten op te schorten (bevriezen) indien de deelnemer een verklaring van een erkende arts of specialist overlegd. Opschorting is mogelijk gedurende maximaal drie maanden met ingang van de eerste dag van de kalendermaand na ontvangst van de verklaring van een erkende arts of specialist.

c)    Opschorting kan nimmer met terugwerkende kracht.

d)   Restitutie van reeds betaalde (losse) lessen is nimmer mogelijk.

Artikel 7:        Opzegging

a)   Opzegging geschiedt schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één volledige kalendermaand opzegtermijn wat inhoudt dat de opzegging minstens één maand voor verlenging van het
abonnement schriftelijk opgezegd dient te zijn.

b)   Van een correcte opzegging wordt altijd een bevestiging gestuurd.

c)    Na beëindiging van een abonnement blijven eventuele openstaande betalingen onverminderd verschuldigd en dienen direct te wordenvoldaan. Hetzelfde geldt voor betalingen die na beëindiging van een abonnement alsnog worden gestorneerd.

d)   Ongeacht het wel of niet volgen van de personal training of small group fitness blijft de deelnemer verplicht de maandelijkse termijnen te voldoen.

e)   De organisatie behoudt zich het recht voor om in geval van wangedrag deelnemers te weigeren en abonnementen per direct te beëindigen waarbij de verplichting tot betaling van het resterende abonnementsgeld onverminderd blijft.

Artikel 8:        Aansprakelijkheid

a)   Ieder gebruik van de diensten van de organisatie geschiedt geheel voor eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade die de deelnemer lichamelijk dan wel geestelijk lijdt door het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de personal trainer gegeven instructies noch voor enige andere schade die de deelnemer lichamelijk dan wel geestelijk lijdt.

b)   Voor elke activiteit geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting door de organisatie. De organisatie voert de activiteiten uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier een inspanningsverplichting. De organisatie kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten dat wil zeggen dat de organisatie geen garanties geeft ten aanzien van het succes en welslagen van de activiteiten noch voor de mate waarin de activiteiten bijdragen aan het door de deelnemer gestelde doel. De trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.

c)    De organisatie is niet aansprakelijk voor vermissing,
verduistering, diefstal, schade, zowel direct als indirect van respectievelijk van of aan goederen van deelnemers of derden. Tevens betreden de leden het pand, en volgen de trainingen op eigen risico.

Artikel 9:        Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen

a)   De organisatie is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen indien nakomen blijvend onmogelijk is geworden door overmacht, calamiteiten, surseance van betaling of faillissement.

b)   De organisatie behoudt zich het recht voor het pand te sluiten voor een maximum van 14 dagen per jaar met uitzondering van erkende feestdagen, zonder restitutie van abonnementsgelden verschuldigd te zijn.

Artikel 10:      Intellectueel eigendom

Alle modellen, methodieken, rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema/haara’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software en overige instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door de organisatie voor de uitvoering van de activiteiten, zijn en blijven eigendom van de organisatie. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan door de deelnemer en/of derden kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van de organisatie.

Artikel 11:      Toepasselijk recht

Het Nederlands recht is te allen tijde van toepassing. Geschillen tussen de organisatie en de deelnemer kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Links:
——
[1] https://www.no-excuses-hilversum.nl

 

Start typing and press Enter to search